Languages

Port of Antwerp is één van de SDG Voices 2020

Partager ceci sur

De SDG Voices zetten de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de verf. In 2020 dragen zeven nieuwe organisaties deze titel uit. Port of Antwerp is één van hen. We spraken met Lise Destombes over hun plannen als SDG Voice.

FIDO : Jullie missie is “thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst”. Waarom is duurzaamheid zo belangrijk voor Port of Antwerp?

Port of Antwerp: “De haven van Antwerpen is dé economische motor van Vlaanderen. We willen dat ook de toekomstige generaties blijven genieten van de vele jobs en de welvaart die de haven creëert. Daarom maken we werk van een duurzame haven die toekomstbestendig is. We kiezen bewust voor duurzame groei, met aandacht voor zowel economische, sociale als ecologische belangen.

Dat betekent dat we continu in beweging zijn op zoek naar manieren om onze werking te verbeteren. We verleggen ook voortdurend onze grenzen met innovaties die onze haven schoon en klimaatvriendelijk maken, bereikbaar houden en koploper maken in een digitale wereld. Samen met onze partners tonen we op die manier dat de haven van Antwerpen een voortrekker kan zijn voor een duurzame toekomst.”

 

FIDO: Als haven hebben jullie een enorm netwerk. Hoe groot is dat netwerk precies?

Port of Antwerp: “Op het havenplatform bevinden zich een duizendtal bedrijven, waarmee we in nauw contact staan. Met een aantal van hen werken we extra hard samen aan erg ambitieuze projecten om de transitie naar een klimaatneutrale haven in 2050 waar te maken.

Daarnaast publiceren we in samenwerking met Voka Alfaport en Maatschappij Linkerscheldeoever een tweejaarlijks duurzaamheidsverslag van de haven met daarin de belangrijkste duurzame verwezenlijkingen. Het andere jaar reiken we samen een de Port of Antwerp Sustainability Award uit om inspirerende voorbeelden in de haven te bekronen. Op die manier zorgen we ervoor dat bedrijven op het havenplatform best practices kunnen delen en duurzaamheid bovenaan de agenda komt te staan.  

We zijn ook lid van The Shift, een Belgisch netwerk van meer dan 460 bedrijven, ngo’s en andere sociale actoren die allen de shift willen maken naar een meer duurzame maatschappij en economie, en ondersteunen samen met BASF en Randstad de ‘Leerstoel Duurzame Transformatie’ van de Antwerp Management School.

We treden uiteraard in dialoog met de omliggende gemeentes en organiseren klimaatklankborden waarop we niet-gouvernementele organisaties uitnodigen om kennis te delen en een gemeenschappelijke agenda op te stellen.

Tot slot is het voor ons evident dat we duurzaamheid uitdragen in onze presentaties op buitenlandse missies en in gesprekken met onze partnerhavens in het buitenland.”

FIDO: Port of Antwerp is zich zeer bewust van zijn maatschappelijke impact. Hoe proberen jullie zoveel mogelijk op een positieve manier bij te dragen en de negatieve te compenseren ?

Port of Antwerp : “Met het oog op een klimaatneutrale haven in 2050, zetten we in op de energietransitie. Dat betekent dat we de emissies van broeikasgassen en luchtvervuilende stoffen in het havengebied terugdringen door een efficiënter energieverbruik en door in te zetten op hernieuwbare en circulaire brandstoffen. Tegelijkertijd maken we de omslag naar een circulaire economie, waarin reststromen niet langer als afval worden beschouwd, maar als producten die zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet in de economie. Port of Antwerp neemt daarin een voortrekkersrol op. In dat kader hebben we, in samenwerking met andere ambitieuze bedrijven, een aantal pilootprojecten opgestart over groene waterstof, het opvangen en herbruiken van CO2, een proeftuin voor circulaire en duurzame proces- en maakindustrie, de eerste waterstofsleepboot, …

Daarnaast investeren we in vlotte, groene en flexibele mobiliteitsoplossingen, schrijven we aan een nieuw soortenbeschermingsprogramma om de 90 beschermde dier- en plantensoorten in het Antwerpse havengebied en de daarmee verbonden habitats optimaal te beschermen en spannen we ons in om de waterkwaliteit van de dokken te verbeteren. Zo hebben we een half jaar geleden een experimentele plasticvanger te water gelaten die drijfvuil vergaart en brengen we de havengemeenschap samen rond het zero pellet loss-initiatief om te vermijden dat plastic korrels nog langer in het milieu terechtkomen.

Partnerschappen aangaan zien we als de hefboom bij uitstek om deze ambities waar te maken.”

FIDO: Wat zijn jullie plannen als SDG Voice ?

Port of Antwerp : “Bij Port of Antwerp doen we al veel rond de SDG’s. Zo vormen ze de leidraad voor ons strategisch beleid én voor ons dagelijkse activiteiten. Meer dan 100 medewerkers namen vorig jaar deel aan workshops om duidelijke ambities en meetbare KPI's voor alle 17 SDG's te formuleren. Deze ambities worden dit jaar geïntegreerd in ons nieuwe strategische plan voor de komende drie jaar. Voor alle SDG's zijn "Olympische minimumambities" geformuleerd. Voor vijf SDG's die het hart van de bedrijfsvoering raken en waarop we de grootste impact kunnen hebben, streeft de Haven van Antwerpen echter naar meer. Voor deze SDG’s willen we in 2030 een gouden medaille behalen.

Naast de verdere integratie van de SDG’s in onze beleidsvoering, willen we dit jaar ook het bewustzijn rond de SDG’s zowel in het Havenbedrijf als bij de bedrijven op het platform vergroten. Dat doen we door de SDG’s te verwerken in onze communicatie, door de uitreiking van de Port of Antwerp Sustainability Award met de SDG’s als leidraad, door een interne communicatietraject uit te rollen waarbij medewerkers die bijdragen aan de SDG’s in de kijker worden gezet en door de SDG’s op te nemen in keynote speeches, op buitenlandse missies en op events. Het feit dat we verkozen zijn tot SDG Voice maakt ons heel trots en zien we als een sterke hefboom om onze ambities waar te maken.”

 

De SDG Voices zijn een initiatief van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. In 2016 gaf Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling het officiële startsein voor de SDG Voices Belgium campagne.  Naar internationaal voorbeeld worden elk jaar een aantal organisaties tot woordvoerders van de SDGs gekroond. In 2020 dragen zeven nieuwe organisaties – Port of Antwerp, Royal Belgian Footbal Association, SDSN Belgium, Steunpunt tot bestrijding van armoede, Stad Harelbeke, Diogene, UWE – deze titel met trots uit. Elke maand stellen we een van onze nieuwe SDG Voice voor. Houd dus zeker onze website en sociale media in het oog!