Languages

AAN HET WOORD: ERIC DE DECKERE OVER DUURZAAMHEID IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

Share this on

Elke maand interviewen we een persoon die zich vanuit de overheid, het middenveld of de privésector sterk engageert voor de Sustainable Development Goals. Deze maand spraken we met Eric De Deckere, duurzaamheidscoördinator van de Haven van Antwerpen over hoe zij de SDGs integreren in hun beleid en lopende projecten. Voorheen werkte Eric als docent bij het Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Antwerpen. De afgelopen twee decennia was hij betrokken bij een veelheid aan projecten over integraal en duurzaam waterbeheer, zowel in het Zuiden als het Noorden. 

FIDO Hoe doet België het op vlak van de SDGs volgens u? 
Eric De Deckere 
« Niet slecht, maar er zijn nog grote stappen te zetten! Van in het begin heeft België een actieve rol opgenomen om draagvlak te krijgen voor de lokale implementatie van de globale duurzaamheidsdoelstellingen door overheden, middenveld en ondernemers. Met het initiatief van de SDG-voices worden de SDGs langzaamaan ook bekend bij het grote publiek en groeit het draagvlak bij de bevolking.
Tegelijkertijd zien we op de SDGs-kaart van België dat acties nog beperkt blijven tot bepaalde regio’s. Ook overheden en ondernemingen kunnen nog stappen zetten om de SDGs als algemeen richtinggevend kader te integreren. Hopelijk zullen de SDGs in het onderwijs nog meer ingang vinden. Daar moet immers de basis gelegd worden voor een algemene integratie van de SDGs in het doen en laten van de mensen. Samen met alle actoren kunnen we dit zeker realiseren.»

FIDO Hoe draagt u bij aan de SDGs? 
De Deckere
«Al in september 2015, enkele weken voor de officiële lancering van de SDGs op de Algemene Vergadering van de VN in New York, heeft het Havenbedrijf de dialoog opgestart binnen de ganse haven van Antwerpen over de rol die we als havengemeenschap zouden moeten opnemen met betrekking tot de SDGs. In eerste instantie werd daarbij een selectie gemaakt van een aantal SDGs die direct aansloten bij onze corebusiness. Tijdens de stakeholderdialoog in functie van ons duurzaamheidsverslag, gaven zowel de private als publieke actoren uit de haven aan dat we als haven binnen élke SDG een rol spelen. In de langetermijnvisie 2030-2050 voor de haven van Antwerpen, die medio 2016 werd gelanceerd, zijn de 17 SDGs dan ook volledig geïntegreerd als één en ondeelbaar kader. Concreet proberen we op drie niveau’s bij te dragen aan de SDGs:

  • Binnen het Havenbedrijf Antwerpen implementeren we duurzame initiatieven bedrijfsbreed. Hierbij wordt onder meer ingezet op duurzaam woon- werkverkeer, gezondheid van de werknemers, duurzaam investeren en innoveren en transparant beleid. 
  • Het tweede niveau is de havengemeenschap. Een belangrijk aspect daar is het vergroten van de productie van duurzame energie gecombineerd met de verhoging van de energie-efficiëntie. Zo wordt een deel van de opbrengst van de energieproductie van de windturbines in het havengebied op Linkeroever geïnvesteerd in een energiefonds ten bate van projecten die de energie-efficiënte verhogen. Tegelijkertijd worden diverse projecten opgestart om via samenwerking tussen bedrijven warmte te recupereren. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de projecten van Ecluse en QPinch. De havengemeenschap kijkt echter verder dan enkel energie! Kijk maar naar de 20 projecten die werden ingediend voor de eerste Sustainability Award van de haven van Antwerpen. Een belangrijk criterium hierbij was de mate waarin de projecten bijdragen aan de SDGs en de mate waarin de aspecten People, Planet en Prosperity geïntegreerd zijn. In 2016 hebben we trouwens de eerste steen gelegd van de Walk of Sustainability, aan de voet van ons Havenhuis. Een beloning voor de laureaten die met hun projecten een belangrijke bijdragen leveren aan de implementatie van de SDGs in de haven van Antwerpen. Tot slot wordt maximaal ingezet op innovatie en circulaire economie, twee belangrijke aspecten voor de transitie naar een duurzamere haven. 
  • Als derde niveau is er de rol die de haven van Antwerpen op internationaal vlak speelt. Zo wordt er via Port of Antwerp International nv geïnvesteerd in projecten in het Zuiden. Het toetsingskader om al dan niet te investeren, is volledig afgestemd op de SDGs. Anderzijds wordt er door samenwerking via de globale sectororganisaties IAPH, PIANC, AIVP, ESPO en AAPA gestreefd naar een gezamenlijk ‘World Ports Sustainability Program’. Dit is een uitbreiding van het in 2008 geïnitieerde World Ports Climate Initiative, waarbij een gezamenlijke invulling wordt gegeven aan de rol van havens en de integratie van de SDGs.»

FIDO Hoe probeert u uw omgeving te sensibiliseren en te informeren over de SDGs?
De Deckere
 «‘Walk the Talk’. Ik ben ervan overtuigd dat de beste wijze om je omgeving, zowel privé als op het werk, te sensibiliseren is door zelf bewust duurzame keuzes te maken en actie te ondernemen. Dit kan gaan van de aankoop van 100% hernieuwbare energie bij de lokale coöperatie, het dagelijks fietsen van de 30 km naar het werk tot het begeleiden van erkende vluchtelingen als buddy. Duurzaamheid moet beleefd worden en de win-win voor zowel het individu als de bedrijven als de maatschappij probeer ik te benadrukken. Het is deze positieve benadering, dus het gegeven dat duurzaamheid geen geld kost, maar zeker op lange termijn voor ieder een win-winsituatie oplevert, die ik richting mijn omgeving communiceer en waar mogelijk via concrete voorbeelden probeer aan te tonen. De SDGs zijn daarbij een belangrijke kapstok die ik sinds 2012 al gebruik.»

FIDO Hoe ziet u de toekomst voor de SDGs?
De Deckere
 «De SDGs zijn een belangrijke kapstok voor duurzame ontwikkeling op zowel lokaal als mondiaal niveau. Doordat ze de 5 P’s (People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership) goed afdekken, zijn ze voor iedereen herkenbaar en creëert dit bewustzijn en dialoog. Maar de SDGs kunnen pas helemaal succesvol zijn, wanneer ze als toetsings- en afwegingskader volledig geïntegreerd zijn in het dagelijkse beleid en beheer door overheden en ondernemingen. De SDGs mogen geen apart kader blijven waar beleid afzonderlijk wordt uitgestippeld. Nee, ze moeten richtinggevend zijn voor visievorming en meerjarenplanning. Het formuleren van duidelijke ambitieuze duurzame doelstellingen maakt daarvan onderdeel uit.»

Meer info over hun projecten vind je hier: