Languages

09-07 > 18-07/2018: “High-level Political Forum” van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (HLPF)

Deel dit met

De "Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling", die werd vastgelegd tijdens de Rio+20-conferentie (juni 2012), behelst een verplichte jaarlijkse vergadering op hoog niveau van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling: het "High-level Political Forum". Dit forum, dat sinds 2013 plaatsvindt, vervangt de Commissie voor duurzame ontwikkeling, die sinds 1993 bestond.

Het forum komt in juli gedurende acht dagen bijeen en wordt georganiseerd door de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties. De drie laatste dagen wordt er vergaderd op ministerieel niveau. Voorts worden om de vier jaar twee dagen gewijd aan gedachtewisselingen tussen staatshoofden en regeringsleiders, onder leiding van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

“The future we want”… Doelstellingen.

De belangrijkste doelstelling van het forum is de op regeringsniveau onderhandelde politieke verklaringen in verband met de verwezenlijking van de SDG’s goed te keuren door...

... regelmatig en inclusief de geboekte vooruitgang op internationaal en nationaal niveau te analyseren.

Maar er moeten ook andere doelstellingen worden nagestreefd, onder meer:

  • een politiek leiderschap tot stand brengen en zorgen voor advies en aanbevelingen voor duurzame ontwikkeling;
  • de integratie van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling versterken op een holistische en intersectorale manier, op alle niveaus;
  • de deelname op hoog niveau van de instellingen, fondsen en programma’s van de Verenigde Naties aanmoedigen;
  • het delen van beste praktijken en ervaringen met betrekking tot de implementatie van duurzame ontwikkeling aanmoedigen;
  • de besluitvorming op basis van feitelijke gegevens op alle niveaus verbeteren en bijdragen aan de reeds aan de gang zijnde capaciteitsopbouw voor de verzameling en analyse in ontwikkelingslanden;

De vraag die dit jaar wordt bestudeerd: hoe kunnen we armoede uit de wereld helpen en welvaart stimuleren in een wereld in verandering?

Ten slotte voert het HLPF ook jaarlijkse thematische studies uit op vraag van de Algemene Vergadering. Voor 2017 en 2018 is het thema "armoede uit de wereld helpen en welvaart stimuleren in een wereld in verandering". Deze vraag wordt bestudeerd via de SDG's 1, 2, 3, 5, 9 en 14. De kwestie van de "transformatie naar een duurzame en veerkrachtige samenleving" zal in 2019 worden bestudeerd via de SDG's 6, 7, 11, 12, 15 en 17.

De opvolging en de studies van het forum zijn gebaseerd op een jaarlijks activiteitenverslag over de SDG's, voorbereid door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Het meest recente verslag dateert van 2017 en is hier beschikbaar (Engels).

Meer info over het HLPF (EN) en de editie 2018 (EN).