Languages

De Europese Raad neemt verdere stappen voor Agenda 2030

Deel dit met

De raad van de Europese Unie heeft vorige week conclusies aangenomen over de uitvoering van de SDGs. In deze conclusies formuleert de Raad een antwoord op Agenda 2030 door zaken als de volgende stappen in de implementatie van de SDGs, middelen en instrumenten voor realisatie en maatregelen voor de opvolging en evaluatie te adresseren.

Op 20 juni 2017 keurt de raad van de Europese Unie conclusies over de vervolgstappen voor implementatie van Agenda 2030 op Europees niveau goed. In de conclusies wordt de respons van de EU op de Agenda 2030 uiteengezet, evenals haar aanpak voor de uitvoering ervan op EU-niveau. Ze bevatten vervolgstappen, de benodigde middelen en instrumenten, de wijze waarop multilaterale belanghebbenden bij de uitvoering betrokken kunnen worden, en maatregelen op het gebied van monitoring en evaluatie in de toekomst. De conclusies onderstrepen hoe belangrijk het is om duurzame ontwikkeling te bereiken in al haar drie dimensies (economisch, sociaal en milieu), en om dit op een evenwichtige en geïntegreerde wijze te doen. Het is cruciaal dat duurzame ontwikkeling integraal deel gaat uitmaken van alle beleidsterreinen en dat de EU ambitieus beleid voert om wereldwijde uitdagingen aan te pakken.

De Raad dringt er bij de Commissie op aan uiterlijk medio 2018 een uitvoeringsstrategie op te stellen met termijnen, doelstellingen en concrete maatregelen om de Agenda 2030 in het algehele EU-beleid ten uitvoer te brengen. Daarnaast moet de Commissie uiterlijk medio 2018 de lacunes in kaart brengen op terreinen waarop de EU vóór 2030 nog meer moet doen wat betreft beleid, wetgeving, bestuursstructuren met het oog op horizontale samenhang en uitvoering. De EU vraagt de andere VN-leden en alle belanghebbenden – ook het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector – om bij te dragen aan de uitvoering van de Agenda 2030. Er moet meer worden gedaan om bekendheid te geven aan de Agenda 2030. In zijn conclusies wijst de Raad op het gebrek aan betrokkenheid onder het brede publiek en dringt hij aan op maatregelen om het bewustzijn onder Europese burgers te vergroten.

Achtergrond

De conclusies zijn gebaseerd op de recente mededeling van de Commissie inzake de "volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst", die in november 2016 werd gepresenteerd. Daarmee werd een koppeling gemaakt tussen de duurzame ontwikkeling van de Agenda 2030 en het EU-beleidskader en de Commissieprioriteiten. In de mededeling wordt nagegaan waar de EU staat wat betreft de aanpak van de SDG's en komen de belangrijkste punten van zorg en lacunes op het gebied van duurzaamheid aan bod.

De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling

De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, "Onze wereld transformeren", werd aangenomen op de VN-top voor duurzame ontwikkeling (New York, 25-27 september 2015). Zij bevat een reeks mondiale doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, die op 1 januari 2016 in de plaats zijn gekomen van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen. De Agenda 2030 biedt een antwoord op mondiale uitdagingen door de uitbanning van armoede en de economische, sociale en ecologische dimensie van duurzame ontwikkeling op een integrale manier te benaderen. De 17 nieuwe duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en de 169 daaraan gekoppelde streefdoelen hebben betrekking op sleutelgebieden als armoede, de mensenrechten, voedselzekerheid, gezondheid, duurzame consumptie en productie, groei, werkgelegenheid, infrastructuur, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, oceanen, klimaatverandering en gendergelijkheid.

Voor meer informatie over de conclusies van de Europese Raad kan je terecht op de volgende site.