Languages

Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling (NSDO) voorgesteld op ministerraad

Deel dit met

De ministerraad neemt op voorstel van de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem akte van de Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling (NSDO). Dit wil zeggen dat de ministerraad de tekst heeft doorgenomen en geen toe te voegen opmerkingen heeft.

De NSDO is een belangrijk instrument bij de Belgische uitvoering van de 2030 Agenda en werd opgesteld door de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMDCO). Het IMDCO is een politiek overlegorgaan waarin ministers uit de verschillende beleidsniveaus – federaal, regionaal en gewestelijk –  vertegenwoordigd zijn.

De kadertekst bestaat uit een gezamenlijke visie en een reeks van prioritaire thema’s waarrond de verschillende overheden acties zullen ondernemen. Concreet willen de overheden sensibiliseringsacties rond de SDGs (bewustmaking, opvolging en evaluatie), duurzame overheidsopdrachten, duurzaam wonen en bouwen, duurzame voeding,  en de instrumenten  ter bevordering van de duurzame ontwikkeling. Deze nationale strategie maakt het mogelijk om de inspanningen van alle entiteiten te bundelen en de coherentie van acties tussen de overheden te verbeteren.

Vooraleer de tekst officieel goedgekeurd kan worden, moet minister Marghem de NSDO eerst nog voorleggen op het volgend Overlegcomité voor de akteneming ervan