Languages

Nationaal Beleid

Deel dit met

Context

Context is vastgelegd in art. 7bis van de Grondwet: "Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen na van een duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en milieugebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit tussen de generaties."

Elk bestuursniveau dient dus bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling. Het overleg en de samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten rond duurzame ontwikkeling gebeuren binnen de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO) die op 6 juni 2012 werd opgericht door het Overlegcomité. In de eerste plaats spitste het werk zich toe op de voorbereiding van een nationale strategie, de samenwerking rond de duurzame overheidsopdrachten en de bespreking van internationale dossiers. Na de goedkeuring van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties werd het mandaat van het Overlegcomité op 24 februari 2016 uitgebreid.

"De Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO) is belast met de volgende taken:

  1. bijdragen tot de uitvoering in België van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, onder meer via de nationale strategie inzake duurzame ontwikkeling
  2. het voorbereiden van de Belgische bijdrage tot de Europese en multilaterale verslaggeving inzake de uitvoering in België van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, waaronder het forum op hoog politiek niveau over duurzame ontwikkeling, alsook het voorbereiden van relevante verslagen op initiatief van België over de geboekte vooruitgang en de uitdagingen in België in het kader van de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling
  3. op administratief vlak bijdragen tot de voorbereiding van de standpunten die België op EU- en VN-niveau zal verdedigen wat betreft de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, en die zullen worden besproken en aangenomen via de COORMULTI en DGE-vergaderingen die worden georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  4. partners betrekken die bij de uitvoering van deze taken de IMCDO ondersteunen. Volgende partners komen daarvoor in aanmerking: bevoegde coördinatieorganen op het vlak van sectoraal beleid, vertegenwoordigers van de organisaties van het maatschappelijke middenveld, de privésector en de academische wereld.

 

Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling

“De NSDO is een belangrijk instrument bij de Belgische uitvoering van de 2030 Agenda en bevat de gezamenlijk uitgewerkte visie van de verschillende federale en regionale overheden. De kadertekst beschrijft ook een reeks van prioritaire thema’s waarrond de verschillende overheden acties zullen ondernemen. Concreet willen de overheden sensibiliseringsacties rond de SDGs (bewustmaking, opvolging en evaluatie), duurzame overheidsopdrachten, duurzaam wonen en bouwen, duurzame voeding,  en de instrumenten  ter bevordering van de duurzame ontwikkeling. Deze nationale strategie maakt het mogelijk om de inspanningen van alle entiteiten te bundelen en de coherentie van acties tussen de overheden te verbeteren.

U kunt de volledige Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling hier raadplegen. Het gezamenlijk advies over deze tekst door de adviesraden vindt u terug op de website van het FRDO.

“Deze nationale strategie heeft als doel een basis te scheppen voor een coherente aanpak van de beleidslijnen voor duurzame ontwikkeling in België. Deze strategie bestaat uit een overkoepelende kadertekst en de strategische documenten van de verschillende entiteiten.

De strategische documenten zijn:

 

Voluntary National Review (VNR) 2023

Met het oog op de ontwikkeling van de Voluntary National Review (VNR) is in 2022 het werk van de IMCDO nieuw leven ingeblazen en komt de IMCDO weer regelmatig bijeen, in een nieuwe dynamiek, onder meer via een roterend voorzitterschap. De goede werking van de IMCDO is belangrijk voor een goede samenwerking in duurzame ontwikkeling tussen verschillende overheden. Het voorzitterschap werd in 2022-2023 waargenomen door het federale niveau en, volgens het roterend voorzitterschap, zal het Waalse Gewest het overnemen in oktober 2023.