Languages

SDG Voices 2017

Deel dit met

 Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en The Shift hebben voor 2017 8  'SDG-Voices' aangeduid. Deze 8 organisaties zijn als het ware Belgische ambassadeurs voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of de SDGs.  De SDGs zijn kort gezegd de grootste uitdagingen voor een duurzame wereld vertaald naar 17 doelstellingen. 17 duurzame ‘to do’s' zeg maar! Een jaar lang hebben deze organisties zich ingezet om hun achterban en het grote publiek warm te maken voor de SDGs. Een overzicht van de organisaties en hun initiatieven vind je hieronder:

11.11.11

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Ze bundelen de krachten van 60 organisaties en 330 vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor één gezamenlijk doel: een recht­vaardige wereld zonder armoede. In het Noorden staat beleidsbeïnvloeding centraal. In het Zuiden helpt 11.11.11 organisaties door goed doordach­te ontwikkelingsinitiatieven te ondersteunen en samenwerking te stimuleren.

11.11.11 en haar leden werken samen rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs). Ze oefenen bij diverse instanties druk uit om concreet werk te maken van de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bij beleidsmakers, lokale besturen, het brede publiek en scholen. Onder coördinatie van 11.11.11 en Association 21 werd in september 2015 ook het dossier 'Pistes voor de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in België' uitgebracht. 

Concreet wil 11.11.11 de SDG-agenda die goedgekeurd werd in New York vertalen tot op klasniveau. Leerlingen ontdekken niet enkel wat de SDGs zijn, maar leren hoe ze kunnen bijdragen tot de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs). Het educatief materiaal wordt gebundeld en een video toont good practices uit de scholen.

Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu (BBL) is het netwerk dat organisaties, burgers, overheden en ondernemingen met gelijklopende doelen samenbrengt: de switch maken naar de duurzame, hernieuwbare samenleving. BBL werkt rond 5 cruciale thema’s die een transitie moeten doormaken om de duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie vorm te geven: voeding, grondstoffen, energie, ruimte en mobiliteit. BBL werkt samen met burgers (geëngageerde, bezorgde burgers), bedrijven (koploperbedrijven), overheden (Vlaams, federaal en Europees) en maatschappelijke organisaties of verenigingen.

Bond Beter Leefmilieu kiest voor een duurzame communicatie-aanpak via de bestaande communicatiekanalen. BBL gaat aan de slag met de SDGs via drie grote communicatie-acties: het netwerk en burgers via inspirerende verhalen op de hoogte brengen van de SDGs, het netwerk en burgers oproepen om zelf met de SDGs aan de slag te gaan en waar mogelijk de SDGs een plaats geven in het maatschappelijk debat.
 

CNCD-11.11.11

Door middel van onze ontwikkelingsprojecten, sensibiliseringsacties en interpellaties reiken we samen met de aangesloten ngo-leden en in samenwerking met onze partners in het Zuiden structurele en concrete oplossingen aan om de armoede uit te bannen en een rechtvaardigere wereld te verdedigen. Onze primaire aandachtspunten zijn de bevordering van de rechten van de mens in al zijn dimensies en de bescherming van het milieu om de huidige en toekomstige generaties een betere toekomst te garanderen.

Het CNCD-11.11.11 en zijn leden bundelen hun krachten om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen, de SDG’s, te realiseren. Het CNCD-11.11.11 coördineert samen met zijn Vlaamse tegenhanger 11.11.11 een breed platform van het maatschappelijk middenveld bestaande uit de milieu-ngo’s, de vakbonden, ontwikkelings-ngo’s, platformen voor duurzame ontwikkeling en voor sociale en solidaire economie en de jeugd- en vrouwenbewegingen. Deze brede coalitie oefent als geheel druk uit op verschillende instanties, zodat de beleidsmakers, de lokale overheden, het grote publiek en de scholen de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen concreet uitvoeren. Het CNCD-11.11.11 heeft verschillende studies en analyses gepubliceerd over de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (zie www.cncd.be/publications).

CNCD-11.11.11 wil meer bepaald een sensibiliseringscampagne over de SDG’s organiseren. Die campagne zal worden gebaseerd op een peiling, waarvan de resultaten via de media en onze communicatiekanalen zullen worden gepubliceerd. Op die manier zullen de burgers ontdekken wat de SDG’s inhouden en hoe ze aan de verwezenlijking ervan kunnen bijdragen.

Colruyt Group

Colruyt Group verdeelt voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, via 500 eigen winkels en meer dan 500 aangesloten, zelfstandige winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby en de zelfstandige Spar-winkels. We zijn ook actief in groothandel en foodservice (Solucious), brandstoffen (DATS 24), print en document management (Symeta) en de productie van groene stroom (Eoly). De groep telt meer dan 29.000 medewerkers en realiseerde in 2015/16 een omzet van 9,1 miljard euro.

Duurzaam ondernemen zit Colruyt Group in het bloed. Vanuit de zin om duurzaam te ondernemen en vanuit respect voor mens en milieu willen ze zowel op economisch als op maatschappelijk en ecologisch vlak een positieve spiraal op gang brengen.

Colruyt Group is dan ook enthousiast dat ze als voice van de SDGs meer draagvlak kunnen helpen creëren voor een duurzamere samenleving. Daarom zullen ze in de communicatie naar medewerkers en klanten hun duurzaamheidsprojecten systematisch linken aan één of meer SDGs. Daarnaast gaan ze hun partners oproepen om hun duurzaamheidsinitiatieven eveneens te kaderen in de VN-duurzaamheidsagenda. Nog meer informatie via simply sustainable.

DUO for a JOB

De vereniging DUO for a JOB, een initiatief van Brusselse jongeren, is sinds 2013 operationeel.

De bedoeling van de organisatie is de sociale en geografische kloven binnen de stad weg te werken, de muren tussen buren te slopen, en mensen wier competenties of ervaring niet (meer) of weinig worden erkend door anderen, te (her)waarderen.

DUO biedt in het kader van een gemeenschappelijk project – jongeren tewerkstellen – intergenerationele en interculturele mentoring aan. De organisatie komt met een innoverende manier om actief deel te nemen aan de thema’s die onze maatschappij nauw aan het hart liggen: immigratie en integratie, tewerkstelling van mensen onder de 30 jaar, actieve vergrijzing en sociale samenhang.

Praktisch gezien brengt DUO jongeren die moeilijk een job vinden omwille van hun etnische en/of geografische afkomst in contact met ervaren senioren uit de gezochte sector om hen te helpen, te ondersteunen en te begeleiden in hun professioneel project (opleiding, stage, werk). Zodra de duo’s zijn gevormd, biedt de vereniging hun gedurende heel de mentoringperiode ondersteuning.

DUO for a JOB schaart zich achter de andere “stemmen” die de SDGs niet enkel bekend maar ook concreet en tastbaar willen maken, en binnen handbereik willen brengen opdat morgen zowel uit collectieve als individuele acties bestaat. Vanaf de lente van 2017 zal DUO for a JOB in het kader van een aantal evenementen en via verschillende dragers de ontwikkelingsdoelstellingen promoten bij een zo groot mogelijk publiek, dat, als het dat nog niet was, overtuigd zal worden. 

GoodPlanet

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. 

Dat doen ze door projecten, workshops en leermiddelen rond alle duurzaamheidsthema’s te ontwikkelen en te begeleiden. 50 medewerkers en tientallen vrijwilligers uit alle hoeken van het land zetten hiervoor dagelijks hun knowhow en passie op het vlak van duurzame ontwikkeling in. 

In de eerste plaats richten ze zich naar kinderen en jongeren. Jaarlijks sensibiliseren de educatief medewerkers meer dan 300.000 kinderen en jongeren. GoodPlanet is eveneens partner van bedrijven die actief hun maatschappelijke rol opnemen en zet sensibiliserende acties op naar een breed publiek. Zo bereiken ze jaarlijks ook 50.000 volwassenen. Naast deze aanzienlijke impact op individueel en groepsniveau, streven ze ook naar een meer structurele impact op onze maatschappij. De creatieve ideeën van GoodPlanet inspireerden al menig beleidsmaker. 

Als SDG Voice gaat GoodPlanet de uitdaging aan om het globale plan voor een betere wereld bekend te maken. En dat doen ze op hun manier: met positieve actie. Op school, op de werkvloer en binnen hun netwerk van ‘GoodFriends’. Iedereen die hun wegen kruist willen ze nodigen, inspireren en goesting geven om samen koers te zetten richting een mooie toekomst, hier en elders, voor iedereen. Samen maken we van deze planeet een GoodPlanet. 

Le Mouvement Action Paysanne

Het Mouvement d’Action Paysanne is samengesteld uit vrouwelijke en mannelijke, actieve of toekomstige landbouwers, en consumenten die hen steunen. Samen hebben ze een Ecole Paysanne Indépendante opgericht die opleiding, informatie en begeleiding aanbiedt aan mensen die hun beroepsactiviteit willen ontwikkelen of in eigen voedsel willen voorzien door middel van agro-ecologie op het platteland en van voedselsoevereiniteit.

Samen werken ze dagelijks aan de duurzame ontwikkeling van onze planeet en haar bewoners, met respect voor het milieu, de natuur, het voedsel en de mensen die het produceren en consumeren. Samen zullen ze de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling nastreven in alle activiteiten, sensibiliseringsacties en demonstraties die ze organiseren en waaraan ze deelnemen.

De SDG Voice MAP zal onder meer aanwezig zijn op het Fête du Développement Durable in Dour, Agroecology in Action in Brussel, het Festival du Film Alimentaire, de Dag van de Boerenstrijd (17 april), ... . Ze zullen SDG Voices-opleidingen organiseren, alsook twee ontmoetingen gericht op het Participatief Garantie Systeem. Tijdens het laatste weekend van juli 2017 zal de Petite Foire de Semel, die de alternatieven van de agro-industrie in de kijker zet, de kers op de taart zijn van de campagne, in gezelschap van producenten, ambachtslieden, kunstenaars en hun “consum’actoren”.

Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen ze aan ‘gent: zoveel stad’.

Als SDG Voice zal de Stad breed communiceren naar alle Gentenaars over wat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen precies betekenen. Tegelijkertijd kijken we buiten de stadsgrenzen en dagen ze andere centrumsteden in België uit om een uitdaging aan te gaan, de #SDGChallenge. Op deze website vindt u al de informatie over de SDG uitdagingen terug.

Inhoudelijk vertaalt de Stad Gent de SDGs verder in de meerjarenplanning van de Stad zelf en reiken we de hand naar andere lokale besturen in België om hier werk van te maken.