Languages

SDG Voices 2020

Deel dit met

Na het succes van de voorbijgaande edities heeft het Federale Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 7 nieuwe SDG-voices genomineerd voor 2020. Deze zes organisaties zijn de Belgische ambassadeurs voor duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). Gedurende een jaar maken ze, elk vanuit hun eigen achtergrond, het publiek warm voor SDG's.. Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties en hun initiatieven.

STAD HARELBEKE

Harelbeke is een kleine stad in Zuid-West-Vlaanderen met bijna 30.000 inwoners. Hoewel we geen wereldstad zijn, kijken we met een ambitieuze blik naar de toekomst, en profileert Harelbeke zich sinds kort als “Oarelbeke Weireldstad”. De term werd opgepikt vanuit de Harelbeekse jongeren die het begrip al langer op social media gebruiken om aan te geven dat het goed leven is in Harelbeke. Samen met al onze burgers bouwen we verder aan een actieve en (h)eerlijke stad.

Weireldstad verwijst ook naar het feit dat onze blik verder gaat dan enkel de stadsgrenzen. Samen met onze partnerstad in het Zuiden, Eenhana (Namibië) maken we de duurzame ontwikkelings-doelstellingen waar. Daarnaast nemen we ook binnen ons netwerk van collegabesturen en partnerorganisaties het voortouw om de SDGs in de werking te integreren.

Eind 2019 werd Harelbeke door de pilootbesturen van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) verkozen tot Strafste SDG-gemeente omwille van de verankering van de SDGs in het strategisch meerjarenplan van de stad en de actieve communicatie over de SDGs naar burgers. De verkiezing tot SDG Voice 2020 is een bekroning van het al geleverde werk en een nieuwe impuls om de SDGs verder uit te dragen in Oarelbeke Weireldstad, en ver daarbuiten.

STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is een interfederale, onafhankelijke, publieke instelling. Het evalueert of mensen die in armoede leven een menswaardig bestaan kunnen leiden. Dat doet het door mensen in armoede in dialoog te brengen met verschillende maatschappelijke actoren en verenigingen. De resultaten hiervan bundelt het steunpunt van armoede om de twee jaar in een verslag.  

De voorbije twee jaar stond dit verslag in het teken van ‘Duurzaamheid en armoede’. Voor de voorbereiding van dit verslag gingen mensen in armoede in gesprek met mensen uit sociale, milieu- en natuurorganisaties, administraties en instellingen, onderzoekscentra… Meer dan 140 organisaties namen deel aan de gesprekken aan. De analyses en aanbevelingen kan je sinds december 2019 lezen in het tweejaarlijkse Verslag 2018-2019 ‘Duurzaamheid en armoede’(link is external).  

In dit verslag spelen de SDG’s een cruciale rol. Ze zijn naast de verschillende relevante mensenrechten het uitgangspunt geweest van het overleg . Verschillende SDG’s – SDG1 ‘Geen armoede’ maar ook heel wat andere – kwamen aan bod bij de bespreking van verschillende thema’s (toegang tot natuur, energie en water, gezondheidszorg…).

Als SDG Voice 2020 zet het Steunpunt tot bestrijding van armoede zich in om de armoedeproblematiek van het perspectief van de SDG’s bekend te maken bij onze Belgische parlementen, adviesorganen en het brede publiek. Armoedebestrijding is cruciaal om het SDG-motto ‘to leave no one behind’  te verwezenlijken in de praktijk.

In maart 2020 publiceert het Steunpunt tot bestrijding van armoede een nota waarin de elementen uit het tweejaarlijkse Verslag geherstructureerd worden volgens de behandelde SDG’s. Ook komen er een aantal workshops en een seminarie over de link tussen armoede, mensenrechten en de verschillende SDG’s .

Als SDG Voice kan het Steunpunt tot bestrijding van armoede de boodschap van mensen in armoede en hun verenigingen, en talrijke andere stakeholders, op nationaal en internationaal niveau luider laten klinken: de strijd tegen armoede en het beleid voor duurzaamheid gaan hand in hand.

To leave no one behind is daarbij het richtinggevend principe.

SDSN BELGIUM

Het Sustainable Development Solutions Network Belgium is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen Belgische universiteiten, hogescholen, kennis- en onderzoekscentra en bedrijven. Het bundelt wetenschappelijke en technische expertise en biedt praktische oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken in onderwijs, onderzoek, industrie en valorisatie.

Samen met de 34 andere nationale en regionale SDSN-netwerken zijn we wereldwijd een partner voor de ondersteuning en begeleiding van beleidsmakers.

Als SDG Voice begeleidt SDSN Belgium studenten om hun actie- en oplossingsgerichte SDG-projecten te realiseren. Het is de bedoeling dat de studenten hun medestudenten inspireren en hun eigen hogeschool of universiteit helpen met de SDG’s meer te betrekken in het onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beleid.  Zo krijgen studenten de kans hun stem te laten horen in de opleidingen van de toekomst.

Kortom, we richten een ‘SDG jeugdplatform’ op met en voor studenten binnen het Belgisch hoger onderwijs. Dit platform brengt de jongeren op regionaal, nationaal en internationaal niveau in contact zodat ze innovatieve ideeën en best practices rond SDG’s kunnen uitwisselen. Centraal in deze uitwisselingen staat de klimaatproblematiek.

DIOGENE

In 2009 lanceerde de vzw Diogene het Millennium International Documentary Film Festival, dat elk jaar een internationaal programma van hoogwaardige documentairefilms aanbiedt die de SDG's een menselijke dimensie geven via sterke en ontroerende verhalen. Door middel van deze vertoningen, gevolgd door discussies, legt het festival een link tussen geëngageerde artiesten, beleidsmakers en burgers.

Het is onze ambitie, als SDG Voice, om een nationaal project op te starten: “Filming for the SDG’s”. Het zal jongeren van 8 tot 26 jaar het woord geven om actief en creatief in te gaan op drie belangrijke thema’s: klimaatverandering, sociale ongelijkheid en samenleven.  We besteden bijzondere aandacht aan het mobiliseren van jong talent en een jong publiek. Dit project past dus volledig in het streven om de SDG’s bekend te maken bij de jongere generatie.

 “Filming for the SDG’s” zal vooral inzoomen op de volgende SDG’s:

 • Doelstelling 2: Geen honger
 • Doelstelling 6: Schoon water en sanitair
 • Doelstelling 8: Waardig werk en economische groei
 • Doelstelling 10: Ongelijkheid verminderen
 • Doelstelling 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Doelstelling 13: Klimaatactie
 • Doelstelling 14: Leven in het water
 • Doelstelling 15: Leven op het land

Het project bestaat uit drie belangrijke onderdelen:

 1. Een videowedstrijd waarvoor de jongeren een kortfilm moeten realiseren over een van de drie hierboven vermelde thema’s.
 2. Technische en verhaaltechnische opleidingen.
 3. Een groot slotevenement.

Via dit grote nationale project zullen we de SDG’s bekendmaken bij de jonge generaties en ze er op een creatieve manier bij betrekken.

UWE

De Union Wallonne des Entreprises (UWE) is de koepelorganisatie voor particuliere werkgevers. UWE zet zich in voor de welvaart van Wallonië en de ontwikkeling van competitieve en duurzame ondernemingen. Een goede implementatie van SDG’s in de bedrijfswereld spelen hierbij een belangrijke rol. UWE is ervan overtuigd dat economische welvaart hand in hand kan gaan met sociale gelijkheid én zonder dat onze biodiversiteit erbij inboet. Elk waals bedrijf kan op zijn manier bijdragen aan een meer duurzame samenleving.

Om alle spelers in de particuliere bedrijfswereld (bedrijven, sectorfederaties, concurrentieclusters etc.) te bereiken, promoot UWE duurzame bedrijfsinitiatieven en projecten rond circulaire economie en gaat ze unieke partnerschappen aan met partners die op hun beurt duurzame initiatieven. De bedoeling van ons project is dan ook om onrechtstreeks tal van andere projecten te initiëren!

UWE vertaalt samen met de Service Public de Wallonie de SDG’s naar de bedrijfscontext in een catalogus met concrete acties en initiatieven. Daarnaast kunnen bedrijven workshops bijwonen waarin ze in 90 minuten wegwijs worden gemaakt in het ABC van de SDG’s. Ook intern doet UWE inspanningen zodat haar medewerkers de SDG’s beter kunnen meenemen in hun strategie en werking.

Tot slot werkt UWE nauw samen met Wallonië om belangrijke knelpunten in een aantal bedrijven vooraf te kunnen diagnosticeren en hen te sensibiliseren om acties te lanceren die bijdragen tot de SDG’s.

PORT OF ANTWERP

Port of Antwerp wil een thuishaven voor een duurzame toekomst zijn. Met deze missie in het achterhoofd kan Port of Antwerp inspelen op de snel evoluerende maritieme markt en de toon zetten als duurzame wereldhaven. De nadruk ligt daarbij o.a. op samenwerking, innovatie en digitalisering en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Sinds 2018 zijn duurzame groei, mobiliteit, transitie, safety & security, en operational excellence voor de haven prioriteit.

De topjaren 2018 en 2019 bevestigen de positie van Port of Antwerp als wereldhaven en onze bijdrage aan tewerkstelling en welvaart in Vlaanderen. Even belangrijk is dat de haven die groei realiseert op een maatschappelijk verantwoorde manier. Ze stelt haar economische positie veilig, maar niet zonder haar verantwoordelijkheid te nemen voor het milieu en het klimaat, zorg te dragen voor haar medewerkers en de omwonenden, en bij te dragen aan een meer rechtvaardige wereld. Door intensief samen te werken – met ondernemingen, de overheid, de lokale gemeenschappen, kennisinstellingen, ngo’s – bouwt Port of Antwerp verder aan een duurzaam havenplatform dat met beide voeten in de maatschappij staat.

Voor Port of Antwerp zijn de SDG’s een belangrijke leidraad. Dat een wereldhaven de SDG’s centraal stelt, is een sterk signaal naar haar eigen klanten, maar ook naar concurrenten, beleidsmakers en het ruimere publiek. Als SDG Voice zal Port of Antwerp niet enkel communiceren over eigen initiatieven, maar roepen ze hun netwerk ook op om samen actie te ondernemen. Deze acties zijn erg divers. Allerlei thema’s zoals digitalisering, energietransitie, veiligheid en gezondheid en  circulaire economie komen aanbod.

KBVB

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is de nationale voetbalfederatie die instaat voor de organisatie van het Belgisch voetbal. In 2020 viert ze haar 125-jarig bestaan.

Sinds 2016 werkt de KBVB ook een eigen Corporate Social Responsibility (CSR) beleid(link is external) uit dat focust op vier thema’s: inclusie, gezondheid, mensenrechten en duurzaamheid. Binnen deze vier thema’s ontwikkelt de KBVB verschillende projecten, telkens in samenwerking met expertorganisaties.

De KBVB stemt sinds 2019 ook haar Corporate Social Responsibility beleidsplan af op de Sustainable Development Goals, in samenwerking met expertiseorganisatie Route 2030 vzw.

De projecten van de KBVB focussen op volgende SDG’s:

 • SDG 1 No poverty
 • SDG 3 Good Health and Well-Being
 • SDG 4 Quality education and lifelong learning
 • SDG 5 Gender equality
 • SDG 8 Decent work and economic growth
 • SDG 10 Reduced inequalities
 • SDG 13 Climate action
 • SDG 16 Peace, justice and strong institution

Als SDG voice in 2020 willen wij onze communicatieve kracht gebruiken om via een aantal voetbalrolmodellen onze projecten rond de Sustainable Development Goals in de kijker te zetten. Met zeven krachtige reportage maakt de KBVB de supporters van onze nationale teams warm voor de SDG’s.

Daarnaast organiseert de KBVB als SDG voice ook een evenement in december 2020. Dit evenement focust op hoe sportorganisaties kunnen bijdragen aan het behalen van de SDG’s in 2030.